Lektorský tým

Výuku na LŠSS realizují členové Ústavu bohemistických studií spolu s dalšími akademickými pracovníky a doktorandy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Na výuce se dále podílí stálí spolupracovníci ÚBS FF UK, kteří vyučují v rámci kurzů Česká studia a kurzech pro zahraniční studenty FF UK.Adamovičová
Ana

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je A_Adamovicova_TERASA_1-edited.jpg.

PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D., odborná lektorka Ústavu bohemistických studií na Filozofické fakultě Karlovy univerzity. Pravidelně též působila na Univerzitě v Tampere ve Finsku, kde učila český jazyk, literaturu a kulturu. Je autorkou řady učebnic češtiny pro cizince.  Podílela se na více projektech. Věnuje se lingvodidaktickým otázkám výuky češtiny pro cizince a výzkumu mluvené češtiny, především partikulí v mluveném jazyce. Na LŠSS učí pravidelně a moc ráda od roku 1991! 


Bischofová Jana

Dlouholetá pracovnice Ústavu bohemistických studií FF UK, v současné době externí spolupracovnice programu Česká studia.

Má bohaté zkušenosti s individuální i skupinovou výukou různých jazykových úrovní.

Specializuje se na využití sociokulturních aspektů a autentických textů v jazykové výuce.

Má zkušenosti z výuky ČJ na zahraničních univerzitách (např. USA, Korejská republika, Finsko aj.)

Je autorkou nebo spoluautorkou několika učebnic češtiny pro zahraniční studenty.


Boumová Eliška

Vystudovala jsem obory Český jazyk a literatura, Historie a Učitelství češtiny jako cizího jazyka na FF UK. Zabývala jsem se tématem českých reálií a ediční i redakční prací. Výuce češtiny pro cizince se věnuji od roku 2016 ve spolupráci s FF UK (Erasmus, Česká studia, LŠSS, kurzy pro veřejnost) i se soukromými jazykovými školami. V současnosti působím v Památníku národního písemnictví / Muzeu literatury na pozici tajemnice soutěže o Nejkrásnější české knihy roku a spolupracuji i na dalších kulturních akcích, které instituce pořádá. 

Mám ráda atmosféru Letní školy – studenti z celého světa poznávají společně jednu kulturu, ale zároveň sdílejí ty své. Vždy je pro mě setkání se zajímavými osobnostmi a možnost podílet se na společném porozumění prostřednictvím českého jazyka obohacující zážitek. 

Mezi moje hobby patří tanec, jazyky, četba, zahradničení, vaření a výlety. 


Bučková Aneta

Aneta Bučková studovala lingvistiku germánských jazyků v Berlíně (Freie Universität) a učitelství češtiny jako cizího jazyka (Univerzita Karlova) a dramatickou výchovu (DAMU) v Praze. V roce 2023 obhájila dizertaci na téma česko-německého jazykového kontaktu (Universität Regensburg). Působí jako lektorka českého jazyka a literatury v Durynsku v rámci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí. Zaměřuje se na vícejazyčnost a propojování výuky češtiny s dramatickou výchovou. 


Bučková Tamara

Tamara Bučková vystudovala bohemistiku a germanistiku na Filozofické fakultě UK, doktorské studium absolvovala na Pedagogické fakultě UK. V současné době působí na Katedře germanistiky UK-PedF a na Univerzitě v Kolíně nad Rýnem, kde vede seminář dramapedagogiky. Specializuje se na literaturu pro děti a mládež, zpracování literárních příběhů dalšími médii, didaktiku literatury a dramapedagogiku. Od ledna 2022 studuje výchovnou dramatiku na DAMU (v Praze). Své odborné práce publikuje v německém a českém jazyce. 


Červeňáková Hana

Učitelkou češtiny jako cizího jazyka se stala před šesti lety vlastně náhodou a je za to moc ráda, protože jsou to práce a obor studia, které ji naplňují a každý den se v nich dozvídá něco nového.

LŠSS je pro ni splněným snem, protože je to něco jako tábor v centru Prahy a spolu se studenty si užívá každou chvíli, ať už jde o výuku, večer s ochutnávkami, nebo výlet do přírody.

Svůj volný čas tráví se psem, cestováním, tvořením fotoalb, stolními hrami nebo volejbalem.


Hasil Jiří

Dlouhodobě se věnuje výuce češtiny pro rodilé i nerodilé mluvčí. Zajímá ho lingvodidaktika a především vztah kultury, reálií a jazyka. Věnuje se i historii, zvláště 19. a 20. století, české morfologii a teorii jazykové kultury. 

Na LŠSS poprvé působil jako doprovodný tlumočník na jejím 22. běhu už v roce 1978 a potom vystřídal na Letní škole různé funkce (v letech 2009 – 2016 ředitel).  

Rád pobývá ve svém domě na venkově nedaleko Prahy a jen nerad opouští tamní klid.  

Nikdy nevychází bez občanského a řidičského průkazu a bez klíčů. 

Má rád historii, historické památky, hudbu, divadlo a zvláště operu. A také svou rodinu. 

Čím je starší, tím je nerudnější a zamilovanější do své vnučky. 


Hejlová Hana  

Na letní škole se potkáme ve třídě na lekcích pro začátečníky, v kuchyni při vaření českých specialit, na herním workshopu na Kajetánce a na výletech. Moc se na to těším! Češtinu pro cizince učím i během roku, k tomu také angličtinu pro neslyšící a nedoslýchavé studenty a vedu pohybové lekce. Práce je můj koníček a koníčky jsou i trochu moje práce. Ráda chodím na balet a ležím (ideálně na lehátku u moře) a čtu, co mi přijde pod ruku.


Höppner Ruben

Ruben Höppner je bývalým studentem LŠSS a odborným asistentem na univerzitě v Postdamu. Ruben studoval v Berlíně a v Praze, ve své práci se zaměřuje na český hip hop a subkultury a v současné době píše doktorskou práci o reprezentaci Romů v českém rapu.


Hrdlička Milan

Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc., bohemista a lingvodidaktik, zabývá se lingvistickou bohemistikou, zejména morfologií současné češtiny, dále otázkami popisu a prezentace češtiny jinojazyčným mluvčím i teorií uměleckého překladu. Přednášel a vyučoval na řadě tuzemských i zahraničních univerzit, dlouhodobě na bruselské Université libre de Bruxelles a soulské Hankuk University of Foreign Studies. Působí na Ústavu bohemistických studií FF UK v Praze a na Katedře českého jazyka a literatury FPE ZČU v Plzni. Je autorem řady studií, monografií i učebnic češtiny pro cizince, věnuje se rovněž literární činnosti (Riita 2020, Ozvěny z hlubin času 2021). 


Hudousková Andrea

Jazyky ji fascinovaly od dětství. Později se o ně začala teoreticky zajímat a prakticky je vyučovat. Lingvistkou a učitelkou češtiny jako cizího jazyka je dnes už více než dvacet let. Učila na několika letních školách, které ji přitahují svou přátelskou atmosférou a jedinečnými studenty. Čekat od ní můžete nejen gramatiku, ale hlavně upřímné zaujetí veškerými otázkami, na které ne vždy zná uspokojivou odpověď. Miluje přírodu, kulturu a lidi. Sama neví, co z toho víc, a tak neustále přejíždí mezi Prahou a venkovem. Z domu nikdy nevychází bez batohu, je optimistická, nadšená a zcela nedokonalá.


Huleja Jan

Jako malé dítě se chtěl stát popelářem nebo dirigentem. V deseti letech zjistil, že chce pracovat pro National Geographic a odstěhovat se do povodí řeky Paraná. V patnácti trávil veškerý čas s kulatými nesmysly a ve dvaceti ležel v knihách a chtěl být básníkem. 

Pak se patnáct let pohyboval v akademickém prostředí. Studoval český jazyk, dějepis a estetiku, poté bádal a vyučoval. 

Dlouhodobě se zabývá výukou češtiny jako cizího jazyka, moc ho baví práce s lidmi z celého světa, a proto se každý rok těší na Letní školu! 

Když může, tak rád chodí po horách, jezdí na Balkán a navštěvuje stadiony. Ví, kam jít na pivo. Nikdy nevychází bez něčeho ke čtení. Je upřímný, liberální a zvídavý. 


Christou Anna

Mgr. Anna Christou, Ph.D. pracuje v lexikografickém oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR a podílí se na připravovaném Akademickém slovníku současné češtiny. Zároveň se již řadu let věnuje výuce češtiny jako cizího jazyka, vede kurzy různých jazykových úrovní a působí jako examinátorka u jazykových zkoušek. V současnosti vyučuje v Kabinetu studia jazyků AV ČR kurzy češtiny pro zahraniční akademické pracovníky.


Kalenská Petra

Mgr. Petra Kalenská, Ph.D. LL.M. vystudovala magisterský a doktorský program na Univerzitě Karlově v oboru právo a program mezinárodní právo lidských práv na Univerzitě Lund (Švédsko). Vyučuje kurz na Pedagogické fakultě UK, Filozofické fakultě UK a příležitostně na Právnické fakultě UK. Odborně se zaměřuje nejen na oblast práva, lidských práv, diskriminaci, právo životního prostředí a rovnost žen a mužů, ale také na českou literaturu a její čtení z feministického hlediska.


Kenderová Karolina

Během studia na FF UK přeskakovala mezi učitelstvím češtiny pro cizince a francouzštinou tak dlouho, až si uvědomila, že se víc vidí před tabulí než u mikrofonu v Evropském parlamentu. Chuť cestovat ji ale neopustila, a tak na tři roky zakotvila na univerzitě v Polsku, odkud si přivezla nová přátelství, lásku k industriální architektuře a slovenského manžela. 

Na LŠSS jezdila jako tlumočnice, potom jako lektorka a nakonec jako koordinátorka lektorského týmu. Letos se těší, že bude opět dopoledne učit a odpoledne spát. 

Nikdy nevychází bez kelímku na kávu, knížky a roztodivných pomůcek do výuky. Je usměvavá, klidná a diplomatická. 


Kessler Vojtěch

PhDr. Vojtěch Kessler, Ph.D.: Vojtěch Kessler vystudoval obor historie na Filozofické fakultě UK v Praze a nyní působí jako vědecký pracovník Historického ústavu AV ČR (oddělení 19. století). Absolvoval stáže v Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Wien. Zabývá se dějinami každodennosti, otázkou kolektivních identit a paměťovými studiemi v období 19. a v první polovině 20. století. Je autorem několika monografií a edic, členem Společnosti pro výzkum dějin vojenství a správcem Databáze dějin všedního dne. 


Krejčík Přemysl

Mgr. Přemysl Krejčík, Ph.D. napsal několik básnických sbírek a románů, v nichž – mimo jiné – ohledává možnosti jazyka a slangu. Za román z rapového prostředí Malej NY byl nominován na Cenu Jiřího Ortena, jeho zatím poslední vydanou knihou je román Srab. Obdržel několik domácích i zahraničních tvůrčích stipendií, např. v polském Krakově nebo německém Worpswede. Svoje texty několikrát prezentoval před zahraničním publikem, a to v Krakově a v australském Melbourne. V letech 2015-2021 byl šéfredaktorem literární revue Partonyma. Věnuje se také redakční přípravě knih a je zastoupen v několika antologiích. 


Kocjančič Antolík Tanja

Tanja Kocjančič Antolík je vědeckou pracovnicí Fonetického ústavu FF UK. Jejím hlavním zájmem je řečová produkce, zejména akustické a artikulační charakteristiky řeči v cizím jazyce a u řečových poruch. Věnuje se také zkoumání využití ultrazvukového zobrazování jazyka při nácviku výslovnosti při výuce cizích jazyků a při korekci výslovnosti u poruch řeči u dětí i dospělých.


Kodadová Ludmila

Vždycky jsem tvrdila, že nechci být učitelkou. Když jsem o několik let později vystudovala český a německý jazyk a literaturu, začala jsem učit. Zjistila jsem, že je to neuvěřitelně naplňující a kreativní práce. Několik let učím dospělé i děti. Při výuce jazyků mě baví vymýšlet nejrůznější aktivity i pro osvojení složitějších gramatických jevů.  

Na letní školu jsem si poprvé odskočila zaučit před sedmi lety. Její atmosféra mi učarovala. Není nic příjemnějšího, než každé ráno vkročit do třídy plné usmívajících se studentů. Za těch pár let na letní škole jsem potkala plno inspirativních lidí, navázala několik přátelství a poznala kulturu jiných zemí.  

V současné době se naplno věnuji rodičovským radostem a starostem a těším se, že se letos potkáme na lingvistických workshopech. 


Kunová Kateřina

Od roku 2011, kdy se začala věnovat výuce češtiny jako cizího jazyka, zažila mnoho stavů euforie, vypila hektolitry kávy, vytvořila mnoho pracovních listů a několikrát se s oroseným čelem probudila ze snu, v němž vykládá gramatický jev.  

V posledních letech také připravuje semináře o české kultuře. 

Ráda stříhá koláže, cestuje a čte o knihách, které by si chtěla přečíst. 

Nikdy nevychází z bytu bez ujištění, zda zavřela střešní okna. Je komunikativní, zvídavá a kreativní. 


Lacina Štěpán

Vyrůstal jsem v Jaroměři. 
Stěhuju se do Pelhřimova. 
Mám dvě děti. 
Učím na Gymnáziu Evolution v Praze. 
Mám rád pivo, knihy, sport a divadlo. Rád vařím a čundruju. 
Hraju v divadle Orfeus na Smíchově. 
Nemám rád povrchnost, byrokratický styk a tvorbu medailonků.


Ludwicki Antoni

Dobrodružství s letní školou začal jako tlumočník s důrazem na pomocnou sílu a člen organizačního týmu a vloni debutoval jako lektor. Na Filozofické fakultě učí nejen tu krásnou spisovnou češtinu, ale i běžně mluvenou, která ho fascinuje nejvíc. Častěji než v knihovně ho najdete v hospodských prostorách nebo na pražském Žižkově, kde se prý nacházejí vrata do jiné dimenze, jeho oblíbená pekárna a tržnice. Spoustu času tráví i v Riegeráčích.

Vždycky má s sebou zápisník na odposlechnutou nespisovnou slovní zásobu a nedokáže si představit ráno bez kávy. Nadšenec pěstování všelijakých pokojovek a exotických rostlin, queer, feminista.


Malečková Kateřina

Vystudovala učitelství češtiny a francouzštiny na Masarykově univerzitě v Brně (2003) a didaktiku francouzštiny jako cizího jazyka na Aix-Marseille Université (2020). Od r. 2011 působí jako lektorka českého jazyka a reálií v zahraničí (Lycée Daudet v Nîmes, Université Paris-Sorbonne, Czech and Slovak School of Sydney, Aix-Marseille Université) a v letech 2017/2018 vyučovala také v Praze (ÚJOP, Meta). Zabývá se otázkou vzdělávání bilingvních žáků, pro spolek Česká škola bez hranic vede metodické semináře pro učitele a podílí se na tvorbě jazykové olympiády. Vždy se těší na inspirativní setkávání se studenty LŠSS a na vzájemné jazykové a kulturní obohacování.


Náměstníková Světlana

Vystudovala obor Učitelství češtiny pro cizince na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Učí češtinu pro cizince od roku 2007. Působila jako lektorka v programech Česká studia, ÚBS pro Ukrajinu, LŠSS 2022. Je si jistá, že pravidelná docházka a splněný domácí úkol je zárukou pokroku studenta. 


Pastoukhovitch Elena

Již přes 20 let učí češtinu pro cizince – tady i v cizině. A stále toto povolání považuje za svůj nejmilejší koníček.

Dokáže jednoduchým způsobem vysvětlit i ty nejzáludnější gramatické jevy. Otevírá studentům pohled na jazyk jako na živý organismus, který se stále rozvíjí a který každý jedinec může vypěstovat pro sebe jako květinu na vlastní zahrádce.

Neustále se rozvíjí metodicky. Ve své lektorské práci spojuje nejlepší tradice východní a západní školy.

Nikdy nevychází z domu bez dobré nálady a bez rozloučení se svým bilingválním psem.

Je pozitivní, empatická a přátelská


Pešička Jiří

Po studiu na gymnáziu jsem na FF UK vystudoval obory čeština a němčina. Učitelskou praxi vykonávám od r. 1978. Z toho jsem 8 let vyučoval na střední ekonomické škole a od r. 1989 pracuji (nyní už jako externí učitel) na ÚBS FF UK. V průběhu času jsem zde vedl různé praktické semináře. Celkově asi 5 let jsem působil jako zahraniční lektor češtiny jakožto cizího jazyka na univerzitách v Berlíně, Frankfurtu nad Mohanem a v Yonginu (Jižní Korea). Léta jsem se jako člen malého týmu účastnil práce na Frekvenčním slovníku spisovné češtiny (vyd. r. 2007). Více než třicet let jsem také pracoval jako lektor na pražské Letní škole slovanských studií. K mým zálibám patří zejména historie a hudba, kterou se snažím též aktivně provozovat. 


Poledníková Marie

Neumím si představit léto bez letní školy. Neumím si představit život bez křídy, tabule, počítače s prezentacemi a bez studentů. Baví mě hrátky s jazykem, gramatika i literatura. Jsem prostě normální Polednice.

Na letní škole mám nejradši „smíšené“ skupiny – debatujeme o životě, umění, o sportu nebo vaření, hrajeme jazykové a společenské hry…

Ráda relaxuji prací na velké zahradě v Berouně. S potěšením mluvím cizími jazyky, které jsem se někdy v životě učila, nejraději francouzsky. Ráda chodím do divadla, miluji nejen operu.

Nikdy nevycházím bez sluchátek, objevila jsem kouzlo audioknih. Jsem pracovitá, spolehlivá … a lidé říkají, že vtipná.


Popperová Nikola

Momentálně studuji magisterský obor Učitelství češtiny jako druhého jazyka, avšak cizince učím již několik let. Jsem lektorkou na Ústavu odborné jazykové přípravy Univerzity Karlovy a působím jako examinátorka u jazykových zkoušek. Učení cizinců mě velice naplňuje a jsem nadšená z poznávání nových lidí, kultur a jazyků. S mými kolegy pracuji na „příručce češtiny první pomoci“ pro thajské mluvčí.  

Ve svém volném čase jsem ráda v přírodě, peču všechno sladké (hlavně dorty), poslouchám hudbu a objevuji krásy dalších jazyků.  

Troufám si o sobě říct, že jsem velmi trpělivá a usměvavá. Moc se těším na nové zkušenosti z LŠSS.


Slowik Miroslav

Mgr. Miroslav Slowik, Ph.D., lingvista se zaměřením na hispanistiku a bohemistiku, pracuje v Didaktické dílně Pedagogické fakulty v Liberci a zabývá se novými metodami výuky, přístupy a strategiemi učení. Odborně se zabývá řečovou zdvořilostí jako pragmalingvistickým systémem utvářejícím kulturu a idiosynkrazii jazykově vymezených komunit. Čeština je jeho láska.  


Starý Kořánová Ilona

Na katedře bohemistiky pro cizince FF UK působím už víc než 20 let, jako lektorka na Letní škole ještě déle a s některými svými studenty z LŠ se přátelím dodnes. Ráda učím s humorem a za tím účelem vytvářím i učební materiály, například Českou čítanku. Odborně se věnuji kognitivní lingvistice, lingvodidaktice ČCJ, sémantice, z toho důvodu také dlouhodobě studuji kategorii slovesného vidu, který je ze sémantického pohledu nesmírně zajímavý, a korpusové lingvistice. Bez korpusových dat se podle mého názoru v lingvistice dnes už neobejdeme. Kromě FF UK jsem působila rovněž na zahraničních univerzitách: v Sheffieldu, Los Angeles, Tampere, Tokiu, Ghentu, v Santiagu de Compostela a v Lipsku. Vedle odborných znalostí pomáhám studentům rozvíjet také jejich dramatický, hudební a výtvarný talent v dramatickém semináři, který na katedře dlouhodobě vedu. 


Škodová Svatava

Mgr. Svatava Škodová, Ph.D. působí v Ústavu bohemistických studií na Filozofické fakultě v Praze a částečně také na Katedře českého jazyka a literatury na Technické univerzitě v Liberci. Titul doktora filologie získala v ÚČJTK FF UK v oboru český jazyk (Pseudokoordinace v syntaxi češtiny). Ve své odborné i pedagogické činnosti se zaměřuje na gramatiku češtiny, a to z pohledu češtiny jako prvního i cílového jazyka.  Podílela se na vzniku početných materiálů češtiny pro cizince. Podílela se na projektu žákovského korpusu pro češtinu CzeSL a fonetické aplikace ProCzeFor. Dále participovala na zpřístupňování pořadů Českého rozhlasu v podobě automatických přepisů dostupných paralelně se zvukovými stopami v rámci projektů záchrany kulturního dědictví. Zajímá se o vše, co je spojené s češtinou nerodilých mluvčích, ale i jinými odchylkami.  

Podrobné informace na: https://ubs.ff.cuni.cz/cs/o-katedre/vyucujici/mgr-svatava-skodova-ph-d/ 


Vališová Pavlína

Učí češtinu pro cizince už šestnáct let a pořád ji to baví. V současnosti objevuje nepřeberné možnosti online světa a nachází tam pro jazykovou výuku samé výhody. Vždycky se snažila přinášet do výuky autentický jazyk, který mimo jiné vyhledává i v jazykových korpusech. Letní škola ji nadchla svojí skvělou letní atmosférou a setkáváním studentů z celého světa na jednom místě.


Veroňková Jitka

Jitka Veroňková působí ve Fonetickém ústavu FF UK v Praze. Věnuje se zvukové stavbě jazyka a řeči (se zaměřením na český jazyk). Vede kurzy pro obory fonetika a bohemistika pro cizince. Předmětem jejího výzkumu je mimo jiné prozodie češtiny a zvuková stránka cizinecké češtiny, věnuje se také kultuře mluvených projevů. Je garantem fonetického modulu pro Letní školu slovanských studií a Českých studií na FF UK.  Podílí se na tvorbě učebních materiálů pro kurzy češtiny pro cizince a je vedoucím projektu ProCzeFor (Pronunciation of Czech for Foreigners) – výslovnost češtiny pro cizince. https://www.proczefor.cz/ 


Vinš Ondřej

Jmenuju se Ondřej Vinš, dělám doktorát z české literatury, učím neslyšící psanou češtinu a zajímá mě komika ze všech úhlů pohledu, například co vypovídá o našem postoji ke světu nebo jak reflektuje historickou zkušenost. Dva roky jsem učil cizince, takže rád poznávám i humor jiných národů, kultur a etnik.


Vojvodić Sonja

Vystudovala jsem český jazyk a hudební pedagogiku na Univerzitě v Záhřebu (2019). Během studia jsem absolvovala dva semestrální Erasmus pobyty na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a dvě Letní školy slovanských studií (Brno, České Budějovice). Od roku 2019 se aktivně věnuji vyučování českého jazyka pro cizince na různých úrovních znalosti. Od roku 2021 učím v Českých studiích (FF UK) a na Ústavu jazykové a odborné přípravy (UK).  

Mám velký zájem o pedagogiku, strukturu jazyka a intonaci. Do třídy přináším radost. 


Vondráčková Pavlína

První zkušenosti s výukou češtiny pro cizince získala v Ústavu jazykové a odborné přípravy UK ve středisku v Liberci. Touha po cestování a získávání pracovních zkušeností ji zavála až do Číny, kde pracovala na Šanghajské univerzitě mezinárodních studií. Celá Asie jí tak přirostla k srdci a ráda se tam vrací. Metodice výuky češtiny pro asijské studenty se věnuje ve své disertační práci. Na LŠSS učí zejména začátečníky, a to hravou a zábavnou metodou tak, aby si studenti češtinu zamilovali. Nikdy nevychází z domu bez dobré nálady. Je přátelská, empatická a kreativní.


Vučka Tomáš

Tomáš Vučka je literární historik, který – neleží-li právě v knihách – se nejraději potuluje Prahou, zvláště pak labyrintem staroměstských uliček, kde se potkává s golemem, Franzem Kafkou, rabi Loewem, Gézou Včeličkou nebo bezhlavým templářem.


Zasina Adrian

Jazykové korpusy jsou jeho vášní, kterou spojil s cizími jazyky a nyní používá korpusové metody ve výuce. Ať už jako slavista, bohemista, polonista nebo badmintonista je vždy 100% zapálený pro jakoukoli činnost a svou vytrvalostí a urputností předčí mnohé z nás. Bývalý účastník LŠSS, jež pro něj byla největším dobrodružstvím a příležitostí k navázání mnoha mezinárodních přátelství, Vás jistě brzy přesvědčí, že letní škola je na počátku každého přátelství. První písmena první, druhé a předposlední věty skrývají jeho druhé jméno.  

Nikdy nevychází bez mobilu. Je veselý, společenský a pilný.