Stanovisko nulové tolerance

Letní škola slovanských studií (LŠSS) se zavazuje poskytovat všem svým studentům, zaměstnancům a vyučujícím respektující, bezpečné studijní a pracovní prostředí, prosté všech předsudků a zneužívání. Stavíme se proti projevům obtěžování a diskriminace ve všech formách a zároveň neustále pracujeme na budování kulturní kompetence a pokory, inkluzivity a rozmanitosti. Naším cílem je, aby program byl místem, kde je respektována a oceňována rozmanitost a kde je nepřijatelné chování vhodným způsobem zpochybňováno.

Očekáváme, že se ke všem našim zaměstnancům, studentům a návštěvníkům budeme chovat důstojně a s úctou, stejně jako k ostatním. Proto se zavazujeme k přísné politice nulové tolerance vůči jakékoli diskriminaci, obtěžování nebo šikaně na základě rasy, barvy pleti, národnostního původu, pohlaví, zdravotního postižení, genderové identity nebo jejího vyjádření, věku, sexuální orientace, náboženského přesvědčení a socioekonomického původu. Jsme přesvědčeni, že obtěžování a diskriminaci lze chápat jako jednání těch, kteří zneužívají svou moc a privilegia v prostředí, které umožňuje netolerantní a neetické chování.

Nulová tolerance znamená, že nebudeme tolerovat, schvalovat ani ignorovat šikanu, obtěžování nebo trestné činy z nenávisti jakéhokoli druhu.  Přijmeme opatření a tato opatření budou přiměřená okolnostem případu. Tato opatření mohou zahrnovat vyloučení z programu, aby byla zajištěna bezpečnost a pohodlí naší komunity.