Dobrovolníci

Dobrovolníci na LŠSS

Dobrovolníci jsou studenti Univerzity Karlovy, kteří pro Letní školu slovanských studií pomáhají připravovat doprovodný program, tj. v rámci aktivit, které jsou pořádány odpoledne a o víkendech.  Jedná se např. o spoluúčast při drobných sportovních aktivitách, výletech, společném zpívání, deskových hrách, filmových představeních s následnou diskusí, ale i neorganizovaných vycházkách po Praze nebo kavárenských a hospůdkových diskuzích a dalších zatím netušených akcích.

Pro setkání s dobrovolníky jsou v programu vyhrazena odpoledne v pondělí a v pátek, je ale možné se s nimi domluvit i na jiný čas.

O aktuálních akcích se dozvíte na facebooku Letní školy a na nástěnkách při vstupu do budovy.

Cílem setkávání s dobrovolníky je vytvořit přirozené komunikační prostředí v češtině.

 

Volunteers at LŠSS

The volunteers are students of Charles University, who help to prepare an accompanying program for the Summer School of Slavonic Studies in the afternoons and weekends. These include, for example, participation in small sports activities, trips, singing, board games, film performances followed by discussions, as well as nonofficial walks around Prague or coffee and pub discussions and other unsuspecting events.

Volunteer activities are scheduled in the afternoon on Monday and Friday, but it is also possible to negotiate with them for any other free time.

You will learn about current events at facebook of LŠSS and on notice boards at the entrance to the building.

The aim of meeting with volunteers is to create a natural communication environment in Czech.

FB beach volleyball